2012/05/21 19:17
FreePlanets
루넨스가 행성을 너무 쓰레기같이 키워놔서 정상화시키는데 에너지 너무 많이 쓰면서 짜증남.
 
2012/05/21 19:13:26
루넨스
쳐머거 놓고 말이 많네
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
밥상을 차려다 떠먹여 줘도 불만투성이